slide 1 slide 2 slide 2 slide 2

vaše sny, naše riešenia

viac


Outsourcingové služby

Bezpečná a finančne efektívna prevádzka IT systémov je pre všetky spoločnosti pôsobiace v konkurenčnom prostredí veľmi dôležitá. Tak ako to ukazujú skúsenosti v mnohých firmách jedným z možných riešení môže byť IT outsourcing pri ktorom zákazník nakupuje kvalitné a merateľné služby vo vopred dohodnutej pevnej cene a spoločnosť sa tak môže zamerať na svoj primárny biznis.


Rozsah služieb môže byť rôzny od zabezpečenia zálohovania údajov, prevádzky servov, pracovných staníc až po kompletnú prevádzku infraštruktúry vrátane riešenia bezpečnosti, proaktívneho monitoringu a plánovania ďalšieho rozvoja IT infraštruktúry.

Riešenie na správu rizika „Disaster Management“


Každý IT systém bez krízového plánu je možné považovať za rizikový. Aj v tých najmodernejších a najsofistikovanejších systémoch nie je možné vylúčiť výpadok prevádzky zapríčinený náhodným alebo aj zámerným zlyhaním techniky. Hoci je pravdepodobnosť takéhoto výpadku malá, jeho následky môžu byť závažné. Vzhľadom na to je potrebné dôkladne zhodnotiť následky výpadku IT systémov a mať pripravený presný postup pre takého prípady ako aj záložný plán.

Riešenie IT bezpečnosti, monitoring bezpečnosti, manažment bezpečnostných incidentov

Produkty na zabezpečenie IT bezpečnosti majú v portfóliu spoločnosti Synergon svoje nezastupiteľné miesto. Tieto produkty je možné rozdeliť do troch hlavných skupín: firewallové systémy zamerané na ochranu pred vonkajšími hrozbami, virtuálne privátne siete ( VPN ) a systémy na odhaľovanie prienikov (IDS systémy). Používanie týchto produktov v korporátnom prostredí je v súčasnosti základným predpokladom pri používaní internetového pripojenia. Navyše, implementácia firewallov sa nevzťahuje len na ochranu verejne prístupných častí siete (nazývaných demilitarizované zóny – DMZ ) ale aj na vybudovanie ďalších úrovní ochrany siete napr. pri komunikácii typu B2B (bussiness to business ). Ponúkané riešenia od spoločnosti Cisco sú dimenzované od jednoducho nasaditeľných zariadení pre malé organizácie až po sofistikované riešenia pre korporátnych zákazníkov. Virtuálne privátne siete ponúkajú bezpečnú a cenovo efektívnu metódu na implementáciu tzv. intranetovej komunikácie v rámci jednej organizácie, tzv. extranetovú komunikáciu medzi partnerskými organizáciami alebo prostredníctvom vzdialeného alebo mobilného prístupu pri tzv. home workingu a mobil workingu. VPN systémy využívajú IPsec bezpečnostné štandardy spĺňajúce požiadavky na integritu a dôveryhodnosť.
Systémy na odhaľovanie prienikov IDS a IPS systému možno na rozdiel od predošlých dvoch systémov považovať za aktívnu ochranu. Prvý systém napojený na vybranú sieť analyzuje prevádzku siete v reálnom čase a porovnáva ho so vzorkami známych typov útokov. Druhý systém analyzuje záznamy vybraných počítačov a vyhľadáva znaky svedčiace o útokoch na tieto zariadenia.

Analýza informácií o bezpečnostných incidentoch je proces ktorý umožňuje organizáciám odhaliť útoky spôsobené počítačovým systémom a poskytuje možnosti na čo najúčinnejšiu elimináciu takýchto útokov organizovaným spôsobom. Cieľom týchto analýz je návrh riešenia a okamžitých postupov v takýchto prípadoch aby bol prípadný negatívny dopad na produkčné procesy čo najmenší.

Ochrana úniku informácií (DLP)
Zabráňte nechcenému úniku vašich údajov.

• Minimalizovanie „false pozitive“ incidentov
• Zosúladenie s bezpečnostnou politikou
• Centralizovaná správa
• Rýchle a  finančne nenáročné nasadenie
   Viac informácií

Riešenia na zabránenie úniku citlivých informácií z informačných systémov (DLP)

zavrieť

Zamestnanci môžu prísť o cenné firemné údaje aj bez ich vedomia. Zabránenie straty údajov je rozhodujúce pri ochrane zákazníckych údajov a údajov duševného vlastníctva voči rastúcemu množstvu hrozieb – či už ide o softvér na odcudzenie údajov, hekerským útokom, náhodnej strate alebo zámernému vynášaniu údajov. Účinné DLP (Data loss prevention ) riešenia implementované spoločnosťou Synergon poskytujú široké možnosti ochrany pre akékoľvek koncové zariadenia bez ohľadu na to, či je pripojené do siete alebo nie. Prostredníctvom automatizovaných nástrojov je ľahko možné identifikovať, sledovať a zabezpečiť firemné údaje.

Bezpečnosť koncových zariadení
Myslite na hodnotu vašich dát.

• Kontinuálna ochrana
• Kontroluje spúšťania aplikácií
• Možnosti rôznych profilov
• Široká podpora operačných systémov
   Viac informácií

Bezpečnosť koncových zariadení

zavrieť

Ochrana dôležitých údajov je jednou z primárnych úloh, s ktorou sa väčšina organizácií musí vysporiadať. Údaje môžu byť prístupné prostredníctvom internetu, môžu byť prenášané prostredníctvom CD médií alebo notebookov, či smartfónov, prostriedkami, ktoré sa v dnešných dňoch považujú za neodmysliteľné pracovné prostriedky. Práve prenosné dátové úložiská je možné považovať za rizikové, keďže je ťažké zabezpečiť kontinuálnu ochranu voči neautorizovaným prístupom k týmto zariadeniam, a preto prevencia proti neautorizovanému získaniu dát alebo ich šifrovanie by malo byť predmetom záujmu každej spoločnosti.

Mailová bezpečnosť
Spravte si poriadok v mailovej schránke.

• Patentovaná filtrovacia technológia
• Ochrana v reálnom čase
• Bayeziánsky filter
• Kontrola na strany servra
   Viac informácií

Filtrovanie nevyžiadanej pošty, blokovanie a filtrovanie obsahu

zavrieť

Množstvo nevyžiadaných mailových správ sa každým dňom dramaticky zvyšuje a pritom spôsobuje vážne problémy najmä pre väčšie organizácie. Aplikácia antispamových riešení sa stala, pokiaľ možno už na vstupnej bráne, nevyhnutnou v rámci každého moderného bezpečnostného informačného systému. Softvérový produkt Symantec Mail Security poskytuje jedno z najúčinnejších riešení dostupných na trhu pre optimalizáciu mailovej komunikácie a sieťového zaťaženia. Aplikácia je schopná spolupracovať s akýmkoľvek mailovým systémom a softvér môže byť inštalovaný buď na vzdialené zariadenia (remote machine), alebo priamo na mailové servery.

V súčasnosti sa rôzne riešenia na filtrovanie a blokovanie obsahu stali dôležitým doplnkom ku klasickým antivírusovým riešeniam, ktoré pomáhajú zlepšiť efektivitu interných informačných systémov a zároveň zvyšujú aj bezpečnostnú úroveň obchodných procesov.

Ochrana proti vírusom
Chráňte sa súčasnými aj budúcimi hrozbami .

• Pre fyzické aj virtuálne prostredie
• Centrálna správa
• Individuálne nastavenie rolí, pravidiel
• Replikácia medzi viacerými servrami
   Viac informácií

Nástroje na ochranu proti vírusom a škodlivému softvéru

zavrieť

Vírusy, červy a iný škodlivý softvér je jednou z najčastejších bezpečnostných hrozieb v súčasnosti. Samotná inštalácia antivírusového programu však nie je pre ochranu voči vírusom postačujúca. Rovnako dôležitá je jeho správna konfigurácia a pravidelná aktualizácia. Spoločnosti Eset a Symantec sú celosvetovo uznávanými spoločnosťami vďaka svojím antivírusovým produktom, v rámci ktorých pokryjú potreby rôznych typov organizácií.

Ochrana dát
Vsaďte na informačnú bezpečnosť.

• Vytvorenie bezpečnostných pravidiel
• Komplexná analýza
• Dodržiavanie platnej legislatívy
• Individuálny a profesionálny prístup
   Viac informácií

Konzultácie v oblasti IT bezpečnosti a ochrany osobných údajov

zavrieť

Informácie predstavujú najhodnotnejší zdroj a ekonomický prostriedok spoločnosti v našej vedomostnej ekonomike. Informácie musia byť chránené a zabezpečené rovnako ako fyzické a finančné hodnoty. V porovnaní so zabezpečením tradičných hodnôt sa náklady na zabezpečenie IT môžu javiť ako zbytočné a vysoké, do momentu kým nevzniknú problémy. V takom prípade je možné už len ľutovať a porovnávať škody proti nákladom ktoré mali byť vynaložené na zabránenie vzniku bezpečnostného incidentu. Synergon ponúka komplexný balík služieb pozostávajúci z nasledujúcich častí s dôrazom na vytvorenie a udržanie optimálnej a cenovo efektívnej úrovne bezpečnosti.

Zhodnotenie stavu IT bezpečnosti ako prvý krok komplexného riešenia bezpečnosti sa týka identifikácie podmienok vyplývajúcich z podnikateľského a pracovného prostredia. Ďalším krokom je riziková analýza s cieľom identifikácie hrozieb, ktoré môžu spôsobiť potenciálne vážne škody spoločnosti a určenie prijateľnej hodnoty zvyškového tolerovateľného rizika. Implementácia bezpečnostnej politiky vychádza z princípu objektívneho zhodnotenia rizika voči optimálnym nákladom na bezpečnosť. Bezpečnostná informačná stratégia a koncepcia organizácie sa skladá zo stanovenia bezpečnostných cieľov a z koncepčného plánu implementácie, ktorý bude vypracovaný na základe známych požiadaviek, možností a potenciálneho rizika.

zavrieť

Bezpečnostné dohľadové a prístupové systémy


Komunikačné technológie sa rýchlo rozšírili do rôznych sfér bežného života a stali sa jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich súčasných technológií. Rozvoj kamier, videokomunikácie prístupových kontrolných systémov je dnes na takej úrovni, že poskytuje reálnu alternatívu proti klasickým CCTV a prístupovým systémom.