slide 1 slide 2 slide 2 slide 2

vaše sny, naše riešenia

viac


Kybernetická Bezpečnosť


Jeden zo základných stavebných pilierov infraštruktúr IKT. V posledných rokoch sa mu dostáva výraznej pozornosti v rámci zavádzania legislatívnych požiadaviek a zároveň stupňujúca sa incidencia úspešných úrokov výrazne zvyšujú potrebu riešenia tejto problematiky celým spektrom inštitúcií.

Čo riešime na dennej báze


 • GAP analýza, mapovanie aktív, klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a IS, analýza rizík, plán ošetrenia rizík, politiky KB a prevádzková dokumentácia

 • DLP, LM, SIEM, PKI, 802.1X, IDS/IPS, NBA…

Ochrana osobných údajov (GDPR)


Zvýšenie úrovne ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti najmä v oblasti pracovných staníc, serverovej a sieťovej infraštruktúry.

 • GAP analýza, zoznam spracovateľských operácií, analýza rizík, plán ošetrenia rizík, Bezpečnostná politika a smernice

 • Šifrovanie, bezpečná výmena údajov, DLP, Zodpovedná osoba, Privacy by Design, Privacy by Default, Least Privilege

Cloud – Microsoft (Office) 365


Cloudová implementácia komunikačných a kolaboračných nástrojov, nástrojov na zvýšenie produktivity, online verzií súčastí MS Office a súvisiacich služieb vo forme predplatného.

Do cloudu s najlepšími


 • Vytvorenie tenanta, konfigurácia mailových služieb, vytvorenie štruktúry teamových lokalít, vytvorenie entít, migrácia používateľov a údajov, integrácia smart zariadení

 • Online meetingy MS Teams, Exchange Online, Sharepoint online, OneDrive, Power Apps, Planner, Power Automate, Sway, viacfaktorová autentifikácia, flexibilné licencovanie, dáta všade s Vami

Softvér na mieru


Vývoj SW cielený na riešenie špecifických problémov s ohľadom na vysokú úroveň automatizácie, centralizovanej viacprvkovej interpretácie údajov a interoperabilitu.

ESKIMO – správa majetku a GIS


Nosnú funkcionalitu integračnej platformy tvoria moduly pre správu majetku, viacprvkové interaktívne geografické zobrazenie údajov a centralizovaná interpretácia údajov z rôznych dátových zdrojov od databázových systémov, súborových systémov až po online dostupné registre a údaje.

 • Správa majetku a plán obnovy, energetický manažment, riadenie investícií, pasportizácia majetku, mobilná apka, vizuálna reprezentácia geodát, cyklotrasy, kontrola kvality údajov a ich transformácia…

 • Responzívny design, zobrazenie líniových vedení a objektov z vektorovej grafiky, história akcií a štatistiky, manažérske výstupy, vysoká úroveň automatizácie, modulárnosť, interoperabilita, integrácia s AD…Time Slot Management


SW pre riadenie časových okien (Time slot management) umožňuje optimalizáciu plánovania, evidencie, manažovania a kontroly dodávok surovín a zdrojov.

 • Jednoduchý online prístup dodávateľom a dopravcom k rezervácii vykládky, flexibilné prideľovať časové okná aj podľa druhu tovaru, štatistiky realizácie rezervácií, notifikácie, kontrola a hodnotenie dodávateľov, centrálna evidencia…

 • Zvýšenie úrovne transparentnosti, zvýšenie plynulosti prevádzky, minimalne doby čakania, zvýšenie manipulačnej kapacity, prediktívne plánovanie, efektívna koordinácia…Sharepoint aplikácieVývoj custom aplikácií, workflow a procesov v prostrediach Sharepoint a Sharepoint Online. Integrujeme Sharepoint Online a on-premise prostredia a aplikácie pre zlepšenie prehľadnosti a automatizácie dennodenných činností.
 • Kolobeh zmlúv, schvaľovanie faktúr, registratúra, elektronická fakturácia a párovanie, hodnotenia dodávateľov, súborové knižnice, portálové riešenia, školiace aplikácie…

 • Cloudové aj on-premise riešenia, licencovanie formou predplatného, integrácia s Microsoft 365 a proprietárnym SW, všetky výhody cloud infraštruktúry… • Bezpečná výmena údajov


  Webová apka slúži ako dočasné online úložisko pre bezpečnú výmenu citlivých údajov medzi konkrétnymi používateľmi.

  • Zabezpečený šifrovaný prenos, uloženie a zdieľanie súborov s pozvanými používateľmi, pre interných aj externých používateľov, automatizované konfigurovateľné notifikácie a retenčné politiky

  • Integrácia s AD s využitím SSO, multiplatformová podpora, integrácia firemného vyzuálu, vysoká úroveň zabezpečenia, hodnotenie Qualys A+, spĺňa požiadavky GDPR

Business Inteligence


Hoci zvyčajne v spoločnosti existuje veľké množstvo údajov, aj tak niekedy požadované informácie nie sú dostupné. V mnohých prípadoch sa údaje nachádzajú v rôznych systémoch implementovaných na rôznych platformách. Riadiaci pracovníci sa nie vždy úspešne snažia získať použiteľné sumárne obchodné informácie a tak sú nútení ručne hľadať údaje roztrúsené v rôznych systémoch a následne ich s námahou sumarizovať do zmysluplných reportov. Skutočnosť, že údaje v predkladaných správach neobsahujú aktuálne údaje môže predstavovať ďalší problém, keďže manažment musí pracovať s aktuálnymi údajmi a v takom prípade nemá presný prehľad o skutočnej situácii v podniku. Aj z týchto dôvodov väčšina spoločností a organizácií hľadá nástroje prostredníctvom ktorých je možné zefektívniť ich prevádzku.

Systémy Business Intelligence môžu byť riešením týchto problémov. Tieto systémy umožňujú zobraziť všetky údaje prostredníctvom tabuliek a grafov. Správy a reporty zo správne nakonfigurovaného MIS je možné rýchlo zobraziť a výsledky môžu byť zobrazené na monitore alebo vytlačené pre vedenie spoločnosti. Zobrazené môžu byť všetky kritické údaje od denného obratu, cez ukazovatele cash flow, platobnej disciplíny, skladových zásob až po plnenie plánov vrátane ukazovateľov ich vývoja.

Konfigurácia nástrojov známych ako (BIS) Business Inteligent System je komplexnou úlohou pozostávajúcou z analýzy zdrojových údajov, ich transformácie, návrhu a vytvorenia dátového skladu a následne dátových prehľadov, s ktorou má Synergon praktické skúsenosti.

Dokument manažment systémy


Na základe výskumov množstvo neriadene vytvorených dokumentov v priemerne veľkej organizácii ročne narastá o 65 až 200 % v závislosti od odvetvia, v ktorom spoločnosť podniká. Prieskum ukazuje, že jeden pracovník v kancelárii môže každoročne vyprodukovať až o 800 MB podnikových dokumentov viac ako za predošlé obdobie. Spolupracovníci zvyčajne nevedia, či už nimi vytvorený dokument existuje vo viacerých verziách, a či dokument s ktorým aktuálne pracujú, je jeho posledná verzia. Proces vytvárania, schvaľovania, zverejňovania a ukladania dokumentov je kľúčovým faktorom pre väčšinu organizácií.

Nasadenie systému správy dokumentov umožní spoločnosti riadiť proces interného vytvárania dokumentov prostredníctvom jednotného skupinového nástroja, a tak zaistiť, aby mal každý pracovník k dispozícii poslednú verziu dokumentu, ako aj obeh vybraných dokumentov prostredníctvom preddefinovaného schvaľovacieho procesu. Informácie zahrnuté v systéme správy dokumentov sú ľahko prístupné prostredníctvom prepracovaných vyhľadávacích funkcií.

časový manažment vykládok

Softvér pre časový manažment vykládok, resp. softvér pre riadenie časových okien ( v ang. Time Slot Management ) umožňuje optimalizáciu logistického procesov v časti plánovania, evidencie, manažovania a kontroly dodávok surovín, zdrojov potrebných pre ďalšiu činnosť organizácie. Systém bol navrhnutý tak aby bol ľahko nasaditeľný a dokázal priniesť merateľné výsledky v úspore nákladov.

 • Viac informácii nájdete TU
 • Vývoj aplikácii na mieru


  Súkromné spoločnosti aj štátne organizácie vyžadujú informačnú podporu pre neustále sa meniace procesy tak, aby ich efektívna prevádzka bola čoraz vyššia. Informačné systémy spĺňajúce špeciálne potreby si stále vyžadujú náročný individuálny vývoj alebo konfiguráciu jednotlivých komponentov tak, aby presne vyhovovalo ich nárokom. Synergon dokáže poskytnúť individuálne vytvorené riešenie pre každú signifikantnú platformu vrátane Microsoft .Net alebo Java J2EE. Naše nástroje na správu požiadaviek spolu so sofistikovanou metodológiou zaručujú splnenie stanovených cieľov pri dodržaní dohodnutého časového rámca a vysokej kvalite práce.

  Mobilné aplikácie

  Mobilné aplikácie v súčasnosti hýbu svetom a sú neodnímateľnou súčasťou každého multimediálneho zariadenia. Používatelia tabletov či smartfónov využívajú na svojich zariadeniach aplikácie namiesto využívania prehliadačov a webových aplikácií. Z týchto dôvodov ponúkame vývoj aplikácii na mieru a pre rôzne platformy. Užívateľské prostredie s dizajnom na mieru a integráciou giest uľahčí ovládanie aplikácie a zaujme veľký počet užívateľov. Integráciou sociálnych sietí vieme dosiahnuť jednoduchšiu registráciu do aplikácii a taktiež využiť služby sociálnych sietí aby sa používatelia o aplikácii dozvedeli. Počas celého procesu vývoja je aplikácia adekvátne testovaná rôznymi metódami na dosiahnutie najväčšej spoľahlivosti. Výsledky testov spolu s aplikovanými funkcionalitami sú diskutované so zákazníkom na dosiahnutie jeho najväčšej spokojnosti a pre úspech vyvinutej aplikácie.

  GESTÁ

  • Swipe-ovanie obrazovky do strán
  • Zväčšovanie textu dvoma prstami
  • Implementovanie giest podľa priania
  • Intuitívne ovládanie
  • Užívateľsky priateľské prostredie  IMPLEMENTÁCIA

  • Funkcionality na mieru
  • Platformy iOS a Android
  • Push a lokálne notifikácie
  • UI dizajn na mieru
  • Integrácia sociálnych sietí

  Research + Development

  Dnešný svet sa uberá, cestou zhromažďovania a analýzy dát, na základe ktorých sú možné formulácie hypotéz a závislostí, ktoré ovplyvňujú dianie v našej spoločnosti. Na základe takto vypracovávaných výsledkov sa spoločnosti pôsobiace v oblasti predaja tovarov a služieb rozhodujú akým spôsobom sa zamerať na konkrétne cieľové skupiny, a snažia sa upraviť ponuku šitú na mieru, alebo prispôsobovať metódy predaja. Tento model sa čím ďalej, tým viac, uplatňuje v rôznych segmentoch života (zdravotníctvo, šport, cestovný ruch, doprava). Z tohto dôvodu sa oblasť skúmania a vývoja v našej spoločnosti rozhodla uberať cestou vývoja prostredia v rámci ktorého by bolo možné vytvoriť univerzálne nástroje postaviteľné nad akékoľvek Big data či Open data. Generovaním závislostí, na základe takto zadefinovaných vstupov sa snažiť vytvoriť zdrojovú bázu na vytváranie hypotéz ktorých potvrdzovaním resp. vyvrátením by sa verifikovali jednotlivé modelované scenáre. Z takto zadefinovaného prostredia je možné vytvoriť unikátne riešenia, ktoré môžu uľahčovať komunikačné či marketingové stratégie, ale aj pomôcť v jednotlivých oblastiach verejného života.

  Portálové riešenia a Web design

  V priebehu vykonávania podnikových činností, okrem individuálnych úloh, čoraz častejšie vznikajú požiadavky, ktoré si na svoje splnenie vyžadujú vytvorenie pracovného tímu. Zabezpečenie efektívnej komunikácie, ako aj na poskytovanie relevantných informácií pre prácu každého člena v tíme je pre úspešnú spoluprácu nevyhnutnosťou. Nasadenie riešenia pre tímovú spoluprácu nemôže byť posudzované len ako projekt z oblasti informačných technológií, keďže zásadne ovplyvňuje aj spôsoby práce členov pracovného tímu. Napr. pracovníci si musia zvyknúť na skutočnosť, že ich práca je vykonávaná prostredníctvom webového portálu s množstvom nových funkcionalít namiesto bežného ukladania dokumentov vo svojich počítačoch a v e-mailovej komunikácii.

  Kvôli uvedeným skutočnostiam je dôležité aby sa v rámci projektu vytvorenia tímovej spolupráce v spoločnosti venovala pozornosť aj potrebným organizačným zmenám. Synergon má skúsenosti s nasadzovaním portálových riešení a s ich začlenením do podnikovej kultúry a firemných prostriedkov tak, aby sa stali organickou súčasťou práce každého zamestnanca.

  Nami ponúkané portálové riešenia sú výsledkom kombinácie vízie predstáv zákazníka a našimi riešeniami. Vytvárame Web dizajn na mieru, ktorý je postavený na báze rôznych CMS ako napríklad WordPress, Joomla, Typo a podobné. Použitie rôznych programovacích jazykov, kaskádových štýlov a photoshopu zabezpečuje jedinečnosť a osobitosť stránky.

  Responzívny design

  • HD, 4K, retina
  • Smartfóny
  • Tablety
  • PC, TV

  Webové aplikácie

  • Aplikácie na mieru podľa účelu
  • Implementácia funkcionalít
  • Registrácia/login
  • Dynamická úprava obsahu

  Web shop

  • Design na mieru
  • Implementácia notifikácii
  • Filter, kategórie
  • Reakcie užívateľov

  Moderné technológie

  • Wordpress, Joomla, Typo...
  • JS, PHP, HTML5...
  • CSS, Photoshop
  • Integrácia sociálnych sietí