slide 1 slide 2 slide 2 slide 2

vaše sny, naše riešenia

viac


Hardvérové riešenia

Prinášajúc osvedčenú kvalitu svetových výrobcov Synergon navrhuje, predáva a podporuje produkciu značiek IBM, HP a Cisco v oblasti serverov, dátových úložísk a zálohovacích systémov. Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov u uvedených vendorov, vďaka čomu je možné využívať a preniesť na zákazníka nadštandardné benefity a tiež zabezpečiť poskytovanie maximálnej zákazníckej podpory zo strany týchto spoločností.

Návrh infraštruktúry
Hardvér na ktorý sa môžete spoľahnúť.

• Konsolidované riešenia
• Vysoká dostupnosť
• Škálovateľnosť
• Overené riešenia
   Viac informácií

Návrh základnej infraštruktúry

zavrieť

Každý racionálny návrh musí vychádzať zo spoľahlivých a stabilných systémových základov. Pri návrhu takýchto riešení sa kladie maximálny dôraz na požadovanú funkcionalitu jeho jednotlivých častí. Naši certifikovaní odborníci s množstvom skúseností sú schopní takéto riešenia poskytovať. Synergon ponúka svojim zákazníkom komplexné riešenia postavené na overenej platforme Windows server. Riešenia postavené na produktoch z portfólia Windows server, či už ide o aplikačný, súborový či mailový server ponúkajú bezpečnú platformu tak pre BackOffice, ako aj pre webové systémy vrátane adresárových služieb.

Virtualizácia
Virtuálne prostredie prináša reálne úspory.

• Flexibilta v prevádzke
• Efektivita v zálohovaní
• V motion
• Efektívna správa a manažment
   Viac informácií

Virtualizácia

zavrieť

Virtualizácia znamená vytvorenie abstraktnej vrstvy ktorá oddeľuje fyzický hardvér od operačného systému s cieľom zabezpečiť lepšie využitie IT zdrojov a ich vyššiu flexibilitu. V súčasnosti je možné považovať virtualizáciu za dôležitý faktor podporujúci stabilitu, bezpečnosť, správu procesov, ako aj prevádzku celej IT infraštruktúry. Aj keď na tomto trhu pôsobí viacero výrobcov daného softvéru, Synergon využíva a implementuje produkty od spoločnosti VMware, ako lídra v tejto oblasti, ponúkajúceho originálne riešenia pri zachovaní optimálneho pomeru cena/výkon.

Databázové prostredia
Efektívne spracovanie a zdieľanie dát.

• Návrh,správa,údržba prostredia
• Jednotná správa dát
• Clustrové riešenia
• Riešenia pre tímovú spoluprácu
   Viac informácií

Návrh a implementácia infraštrktúry založenej na databázových systémoch

zavrieť

Spoločnosť Synergon a.s. má rozsiahle skúsenosti v oblasti základnej infraštruktúry potrebnej pre systémy s business aplikáciami. Naši certifikovaní pracovníci navrhujú a inštalujú infraštruktúru business riešení od spoločnosti Microsoft ako je SharePoint Portal Server alebo Project Server. Správne nadimenzovaný a nakonfigurovaný databázový systém tvorí základ pre podporu business aplikácií vyžadujúcich Microsoft SQL, alebo Oracle DB softvér. Vďaka širokému záberu našich zamestnancov sa vieme prispôsobiť požiadavkám zo strany zákazníka alebo špecifickým nárokom výrobcov aplikácií.

Správa IT systémov a profylaktika

V súčasnosti predstavuje zvyšovanie konkurencieschopnosti pre firmy pôsobiace v trhovom prostredí jednu z najťažších výziev. Aby bolo možné tejto cieľ dosiahnuť, je v prvom rade dôležité zaistiť kontinuitu prevádzkových činností, zvýšenie bezpečnosti a ochranu údajov zároveň so znižovaním a optimalizáciou prevádzkových nákladov. Na zabezpečenie týchto na prvý pohľad protichodných požiadaviek je potrebné, aby mala spoločnosť k dispozícii tím profesionálov poskytujúcich takéto služby spolu s prepracovaným systémom profylaktických činností.

Správa IT systémov a podporné činnosti pomáhajú zabezpečiť prevádzku zariadení na vysokej úrovni a tak spĺňať požiadavky spoločností v tejto oblasti. Podporné činnosti s vopred zadefinovaným parametrami (SLA) založené na proaktívnych a reaktívnych činnostiach sú zamerané na zvýšenie dostupnosti požadovaných služieb spolu s plánovaným rozvojom a konsolidáciou infraštruktúry v strednodobom a dlhodobom časovom meradle.

Dátové siete

Splnenie vysokých nárokov pri prenose údajov vrátane on-line audio či videoprenosov je v súčasnosti vo veľkej väčšine organizácií nevyhnutným predpokladom pre ich úspešné fungovanie. Zároveň v dôsledku vzrastajúcej potreby a využívania firemných aj súkromných prenosných zariadení ktoré je potrebné koncepčne a bezpečne začleniť do firemnej infraštruktúry zamestnancov tvorí správne navrhnutá a nakonfigurovaná dátová sieť základ firemného technologického vybavenia. S vybudovaním dátovej siete je potrebné mať na zreteli aj otázky týkajúce sa jej plánovej údržby, rozvoja a bezpečnosti.


Dizajn siete
Správnych informácie, správne rozhodnutia.

• Koncepčný rozvoj
• Profesionálny výstup
• Dôsledná analýza
• Nízka investičná náročnosť
   Viac informácií

Zmapovanie existujúceho stavu sietí a vypracovanie dokumentácie

zavrieť

Jedným z najdôležitejších aspektov v prevádzke komunikačných sietí je zaistenie neustáleho prehľadu transparentnosti a sprievodnej dokumentácii týkajúcej sa ich presnej topológie. Bohužiaľ, v bežnej praxi ide o všeobecne pretrvávajúci problém, keď sú úpravy sietí a ich rozvoj realizovaný nekoncepčne a živelne bez zachytenia stavu do sieťovej dokumentácie, čo spôsobuje následne stratu prehľadu o aktuálnom stave sietí. V dôsledku takéhoto konania dochádza po istom čase k zmätočnému stavu keď už dokumentácia vôbec nezobrazuje reálny stav. Pomocou pravidelnej aktualizácie dokumentácie vykonávanej spoločnosťou Synergon je možné udržiavať neustále aktuálnu sieťovú dokumentáciu vrátane spätne dosledovateľných vykonaných zmien. Na základe takejto dokumentácie je v prípade potreby možné ľahko obnoviť požadovaný stav.

Bezdrôtové siete
Mobilita je dnes nevyhnutnosť.

• Výhodný pomer „cena/kvalita"
• Bezpečnosť prenosu.
• Pre oprávnených používateľou
• Bezpečnostné prvky
   Viac informácií

Bezdrôtové siete

zavrieť

Aktuálne stále stúpa dopyt po produktov s bezdrôtovým pripojením, ktoré poskytujú užívateľom efektívny, flexibilný a cenovo optimálny spôsob prenosu údajov. Využitie možností bezdrôtovej komunikácie prináša alternatívu alebo potenciálne rovnocennú náhradu, či výmenu za spojenia prostredníctvom káblových dátových rozvodov.
Synergon a.s. ponúka svojim zákazníkom možnosť návrhu, vybudovania bezdrôtových sietí ako aj služby spojené s ich prevádzkou a údržbou s maximálnym dôrazom na ich potreby.

Štruktúrovaná kabeláž
Základ každej počítačovej siete.

• Návrh a realizácia
• Možnosť rozširovania sietí
• Kvalitné sieťové komponenty
• Garantovaná priepustnosť dát
   Viac informácií

Štruktúrovaná kabeláž

zavrieť

Štruktúrovaná kabelážna sieť predstavuje základ pre IT systémy: každé zariadenie aj softvérový prvok v systéme je vzájomne prepojený prostredníctvom siete a preto žiadna spoľahlivá IT sieť nemôže existovať bez vysokokvalitných káblových komponentov. Taktiež úprava alebo ďalší rozvoj štruktúrovaných metalických sietí predstavuje úlohu, ktorú je potrebné brať do úvahy už pri ich návrhu a realizácii.

Optické siete
Sieť pripravená na budúcnosť.

• Široké prenosové pásma
• Vysoká spoľahlivosť
• Projekčná činnosť
• Výkopové práce
   Viac informácií

Optické siete

zavrieť

Počas nedávneho obdobia napredoval rozvoj v oblasti informačných a telekomunikačných technológií míľovými krokmi vpred a tento trend pokračuje aj dnes. Za poslednú dekádu objem prenesených dát výrazne vzrástol a čoraz viac a viac užívateľov ( a zároveň s nimi aplikácie vyžadujúce vyššiu dátovú priepustnosť ) sa stáva pripojených k sieti alebo vyžaduje neustále on-line pripojenie. Jediným riešením na splnenie neustále rastúceho dopytu po rýchlosti a dostupnosti dát je použitie optických sietí. Synergon poskytuje riešenie na kľúč aj v prípade požiadavky na realizáciu káblových metalických aj optických systémov. Naši pracovníci sú schopní zrealizovať tieto činnosti vrátane vypracovania cenovej kalkulácie, riadenia zákazky prostredníctvom metodológie projektového riadenia a vypracovania sprievodnej dokumentácie.

Bezpečnosť sietí
Zvoľte najúčinnejšie riešenie

• Dátový monitoring
• Cisco Net Flow
• Objektívny stav siete
• Zvyšenie výkonnosti siete
   Viac informácií

Bezpečnosť sietí

zavrieť

Bezpečnosť sietí je možné riešiť prostredníctvom množstva nástrojov a postupov. Medzi jej neoddeliteľné časti patrí aj monitoring prevádzky dátovej siete v ktorom na rozdiel od štandardného monitoringu sledujeme a v reálnom čase vyhodnocujeme parametre sieťovej bezpečnosti, jej výkonu a to prostredníctvom dátových tokov. Na základe tohto typu monitoringu je možné získať informácie o prístupoch jednotlivých užívateľov k firemným údajom, službám, skutočný rozsah využitia siete, príčiny zahltenia siete , typ, rozsah sťahovaných údajov a množstvom ďalších údajov. Za štandard v tejto oblasti možno považovať technológiu Net Flow od spoločnosti Cisco. Naši odborníci sú prostredníctvom tohto nástroja schopní zdokumentovať stav dátovej siete, rýchlo odhaliť bezpečnostné a prevádzkové riziká a následne nastaviť parametre systému tak, aby poskytoval maximálnu možnú ochranu a dostatočnú informačnú základňu pre podniknutie ďalších krokov pri udržiavaní sieťovej bezpečnosti.

Optimalizácia siete
Vyhnite sa preťaženiu vašej siete.

• Okamžitý prínos
• Flexibilné nasadenie
• Jednoduchá škálovateľnosť
• Overené riešenia
   Viac informácií

Optimalizácia sieťovej komunikácie

zavrieť

V prípade, že spoločnosti prevádzkujú zdieľanú sieťovú infraštruktúru vo viacerých lokalitách je efektivita prístupu k zdieľaným prostriedkom považovaná za kritický faktor. Služby s nárazovou záťažou (ako maily, prístupy na súborový server, IP telefónia, videokonferencie) medzi dvoma uzlami siete majú zásadný vplyv na každodennú prácu užívateľov a tým na proces vytvárania hodnôt. Riešením na zvýšenie prevádzkovej dostupnosti a rýchlosti poskytovaných sieťových služieb a pokrytia stále sa zvyšujúceho dopytu aplikácií po šírke pásma môže byť zvýšenie externých alebo interných kapacít.
Optimalizácia sieťovej komunikácie je dynamicky rozvíjajúcou sa, čoraz dôležitejšou oblasťou na trhu s IT riešeniami. Je dôležité zdôrazniť, že úspešnosť týchto riešení môže byť exaktne určená až na základe skúseností jednotlivých užívateľov. Riešenie poskytované spoločnosťou Synergon je z portfólia Cisco nástrojov Wide Area Application Services (WAAS).

Videokonferenčné riešenia


Keďže bez stretnutí s partnermi nie je možné vykonávať obchodnú činnosť, virtuálne schôdzky umožňujú organizáciám znížiť prevádzkové náklady na tieto činnosti. Video konferenčné systémy ponúkajú príležitosť zamerať sa na produktívne činnosti namiesto cestovania a presunov na stretnutia. Zároveň je omnoho ľahšie zorganizovať virtuálne stretnutie v porovnaní s klasickým typom stretnutia, čo v konečnom dôsledku vedie k rýchlejšiemu rozhodovaniu a napĺňaniu obchodných cieľov. Vo všeobecnosti Synergon ponúka dva typy videokonferencií. Prvý typ ako osobné vybavenie pre každú osobu, ktorá sa má zúčastniť videokonferencie a druhý typ ako celkové zariadenie miestnosti pre virtuálne stretnutia.