slide 1 slide 2 slide 2 slide 2

vaše sny, naše riešenia

viac


Business Inteligence


Hoci zvyčajne v spoločnosti existuje veľké množstvo údajov, aj tak niekedy požadované informácie nie sú dostupné. V mnohých prípadoch sa údaje nachádzajú v rôznych systémoch implementovaných na rôznych platformách. Riadiaci pracovníci sa nie vždy úspešne snažia získať použiteľné sumárne obchodné informácie a tak sú nútení ručne hľadať údaje roztrúsené v rôznych systémoch a následne ich s námahou sumarizovať do zmysluplných reportov. Skutočnosť, že údaje v predkladaných správach neobsahujú aktuálne údaje môže predstavovať ďalší problém, keďže manažment musí pracovať s aktuálnymi údajmi a v takom prípade nemá presný prehľad o skutočnej situácii v podniku. Aj z týchto dôvodov väčšina spoločností a organizácií hľadá nástroje prostredníctvom ktorých je možné zefektívniť ich prevádzku.

Systémy Business Intelligence môžu byť riešením týchto problémov. Tieto systémy umožňujú zobraziť všetky údaje prostredníctvom tabuliek a grafov. Správy a reporty zo správne nakonfigurovaného MIS je možné rýchlo zobraziť a výsledky môžu byť zobrazené na monitore alebo vytlačené pre vedenie spoločnosti. Zobrazené môžu byť všetky kritické údaje od denného obratu, cez ukazovatele cash flow, platobnej disciplíny, skladových zásob až po plnenie plánov vrátane ukazovateľov ich vývoja.

Konfigurácia nástrojov známych ako (BIS) Business Inteligent System je komplexnou úlohou pozostávajúcou z analýzy zdrojových údajov, ich transformácie, návrhu a vytvorenia dátového skladu a následne dátových prehľadov, s ktorou má Synergon praktické skúsenosti.

Dokument manažment systémy


Na základe výskumov množstvo neriadene vytvorených dokumentov v priemerne veľkej organizácii ročne narastá o 65 až 200 % v závislosti od odvetvia, v ktorom spoločnosť podniká. Prieskum ukazuje, že jeden pracovník v kancelárii môže každoročne vyprodukovať až o 800 MB podnikových dokumentov viac ako za predošlé obdobie. Spolupracovníci zvyčajne nevedia, či už nimi vytvorený dokument existuje vo viacerých verziách, a či dokument s ktorým aktuálne pracujú, je jeho posledná verzia. Proces vytvárania, schvaľovania, zverejňovania a ukladania dokumentov je kľúčovým faktorom pre väčšinu organizácií.

Nasadenie systému správy dokumentov umožní spoločnosti riadiť proces interného vytvárania dokumentov prostredníctvom jednotného skupinového nástroja, a tak zaistiť, aby mal každý pracovník k dispozícii poslednú verziu dokumentu, ako aj obeh vybraných dokumentov prostredníctvom preddefinovaného schvaľovacieho procesu. Informácie zahrnuté v systéme správy dokumentov sú ľahko prístupné prostredníctvom prepracovaných vyhľadávacích funkcií.

Portálové riešenia a Web design

V priebehu vykonávania podnikových činností, okrem individuálnych úloh, čoraz častejšie vznikajú požiadavky, ktoré si na svoje splnenie vyžadujú vytvorenie pracovného tímu. Zabezpečenie efektívnej komunikácie, ako aj na poskytovanie relevantných informácií pre prácu každého člena v tíme je pre úspešnú spoluprácu nevyhnutnosťou. Nasadenie riešenia pre tímovú spoluprácu nemôže byť posudzované len ako projekt z oblasti informačných technológií, keďže zásadne ovplyvňuje aj spôsoby práce členov pracovného tímu. Napr. pracovníci si musia zvyknúť na skutočnosť, že ich práca je vykonávaná prostredníctvom webového portálu s množstvom nových funkcionalít namiesto bežného ukladania dokumentov vo svojich počítačoch a v e-mailovej komunikácii.

Kvôli uvedeným skutočnostiam je dôležité aby sa v rámci projektu vytvorenia tímovej spolupráce v spoločnosti venovala pozornosť aj potrebným organizačným zmenám. Synergon má skúsenosti s nasadzovaním portálových riešení a s ich začlenením do podnikovej kultúry a firemných prostriedkov tak, aby sa stali organickou súčasťou práce každého zamestnanca.

Nami ponúkané portálové riešenia sú výsledkom kombinácie vízie predstáv zákazníka a našimi riešeniami. Vytvárame Web dizajn na mieru, ktorý je postavený na báze rôznych CMS ako napríklad WordPress, Joomla, Typo a podobné. Použitie rôznych programovacích jazykov, kaskádových štýlov a photoshopu zabezpečuje jedinečnosť a osobitosť stránky.

Responzívny design

• HD, 4K, retina
• Smartfóny
• Tablety
• PC, TV

Webové aplikácie

• Aplikácie na mieru podľa účelu
• Implementácia funkcionalít
• Registrácia/login
• Dynamická úprava obsahu

Web shop

• Design na mieru
• Implementácia notifikácii
• Filter, kategórie
• Reakcie užívateľov

Moderné technológie

• Wordpress, Joomla, Typo...
• JS, PHP, HTML5...
• CSS, Photoshop
• Integrácia sociálnych sietí

Vývoj aplikácii na mieru


Súkromné spoločnosti aj štátne organizácie vyžadujú informačnú podporu pre neustále sa meniace procesy tak, aby ich efektívna prevádzka bola čoraz vyššia. Informačné systémy spĺňajúce špeciálne potreby si stále vyžadujú náročný individuálny vývoj alebo konfiguráciu jednotlivých komponentov tak, aby presne vyhovovalo ich nárokom. Synergon dokáže poskytnúť individuálne vytvorené riešenie pre každú signifikantnú platformu vrátane Microsoft .Net alebo Java J2EE. Naše nástroje na správu požiadaviek spolu so sofistikovanou metodológiou zaručujú splnenie stanovených cieľov pri dodržaní dohodnutého časového rámca a vysokej kvalite práce.

Mobilné aplikácie

Mobilné aplikácie v súčasnosti hýbu svetom a sú neodnímateľnou súčasťou každého multimediálneho zariadenia. Používatelia tabletov či smartfónov využívajú na svojich zariadeniach aplikácie namiesto využívania prehliadačov a webových aplikácií. Z týchto dôvodov ponúkame vývoj aplikácii na mieru a pre rôzne platformy. Užívateľské prostredie s dizajnom na mieru a integráciou giest uľahčí ovládanie aplikácie a zaujme veľký počet užívateľov. Integráciou sociálnych sietí vieme dosiahnuť jednoduchšiu registráciu do aplikácii a taktiež využiť služby sociálnych sietí aby sa používatelia o aplikácii dozvedeli. Počas celého procesu vývoja je aplikácia adekvátne testovaná rôznymi metódami na dosiahnutie najväčšej spoľahlivosti. Výsledky testov spolu s aplikovanými funkcionalitami sú diskutované so zákazníkom na dosiahnutie jeho najväčšej spokojnosti a pre úspech vyvinutej aplikácie.

GESTÁ

• Swipe-ovanie obrazovky do strán
• Zväčšovanie textu dvoma prstami
• Implementovanie giest podľa priania
• Intuitívne ovládanie
• Užívateľsky priateľské prostredieIMPLEMENTÁCIA

• Funkcionality na mieru
• Platformy iOS a Android
• Push a lokálne notifikácie
• UI dizajn na mieru
• Integrácia sociálnych sietí

Research + Development

Dnešný svet sa uberá, cestou zhromažďovania a analýzy dát, na základe ktorých sú možné formulácie hypotéz a závislostí, ktoré ovplyvňujú dianie v našej spoločnosti. Na základe takto vypracovávaných výsledkov sa spoločnosti pôsobiace v oblasti predaja tovarov a služieb rozhodujú akým spôsobom sa zamerať na konkrétne cieľové skupiny, a snažia sa upraviť ponuku šitú na mieru, alebo prispôsobovať metódy predaja. Tento model sa čím ďalej, tým viac, uplatňuje v rôznych segmentoch života (zdravotníctvo, šport, cestovný ruch, doprava). Z tohto dôvodu sa oblasť skúmania a vývoja v našej spoločnosti rozhodla uberať cestou vývoja prostredia v rámci ktorého by bolo možné vytvoriť univerzálne nástroje postaviteľné nad akékoľvek Big data či Open data. Generovaním závislostí, na základe takto zadefinovaných vstupov sa snažiť vytvoriť zdrojovú bázu na vytváranie hypotéz ktorých potvrdzovaním resp. vyvrátením by sa verifikovali jednotlivé modelované scenáre. Z takto zadefinovaného prostredia je možné vytvoriť unikátne riešenia, ktoré môžu uľahčovať komunikačné či marketingové stratégie, ale aj pomôcť v jednotlivých oblastiach verejného života.