slide 1 slide 2 slide 2 slide 2

vaše sny, naše riešenia

Viac


Profil Firmy

Spoločnosť Synergon a.s. je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti informačných technológií. Spoločnosť vznikla v roku 2012 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V priebehu roka 2014 sme naše pôsobenie rozšírili v regióne Bratislavy a Liptovského Mikuláša založením našich pobočiek. V roku 2015 sme sa transformovali na akciovú spoločnosť.

Sme spoločnosťou, ktorá vie, že poskytovať kvalitné riešenia a služby pre našich zákazníkov je v neustále sa meniacom a trhovom prostredí len minimum z toho, čo naši zákazníci požadujú, a preto im poskytujeme vždy niečo viac.

Pozeráme sa na našu činnosť nielen z pohľadu dodávateľa, ale aj z pohľadu zákazníka dennodenne používajúceho nami navrhnuté a nasadené informačné prostredie a spoliehajúceho sa v prípade potreby na služby našich špecialistov. Poskytovanie výpočtových prostriedkov a služieb, od ktorých závisí  zákazníkova produkčná alebo obchodná a administratívna činnosť je záväzok a zodpovednosť, ktorú si uvedomujeme a od ktorej odvíjame všetky naše činnosti.

Veríme, že pre našich zákazníkov sme a aj neustále budeme spoľahlivým partnerom.


Predstavenstvo

Ing. Marián Zolcer

predseda predstavenstva

riaditeľ pre obchodné stratégie

Ing. Richard Tannhauser

člen predstavenstva

generálny riaditeľ

Ing. Branislav Školník

člen predstavenstva

projektová príprava a vedenie

Etický kódex

• Záujmy zákazníka sú pre nás prvoradé
• Našu činnosť vykonávame nezávisle, profesionálne s maximálnym ohľadom na etické, spoločenské a morálne pravidlá
• Vyhýbame sa situáciám, ktoré by viedli ku konfliktu záujmov
• Zákazníkovi poskytujeme výhradne informácie založené na objektívnych skutočnostiach a faktoch
• Zákazník má právo byť informovaný o všetkých možných rizikách a obmedzeniach vyplývajúcich z povahy poskytovaných riešení a dodávok
• Cena za naše poskytované dodávky a služby neobsahuje žiadne skryté poplatky a jej z nej zrejmý rozsah poskytovaných služieb a dodávok
• Nikdy nezneužívame naše odborné znalosti a skúsenosti voči zákazníkom ktorí nemajú dostatočný prehľad v IT technológiách
• Dodržiavame dohodnutú platobnú disciplínu voči všetkým našim dodávateľom a partnerom
• Uchádzame sa a realizujeme len také zákazky ktoré vieme vykonať na dostatočnou odbornou spôsobilosťou , v stanovenom termíne a rozsahu
• Dodržiavame ustanovenie zákona o ochrane osobných údajov ako aj zásady informačnej bezpečnosti
• Garantujeme dodržiavanie obchodného tajomstva a dôvernosť informácií získaných od tretích strán
• Konanie a správanie iných dodávateľov a partnerov pred zákazníkom nekomentujeme
• Aktivít ktoré sú v rozpore s legislatívou alebo  dobrými mravmi sa nezúčastňujeme priamo ani prostredníctvom tretích strán
• Našim konaním hájime dobré meno firmy a dobré meno našich zákazníkov
• Pri našej činnosti dodržiavame platné dohody so zákazníkom bez ohľadu na ich formu a okolnosti

ISO Systém riadenia kvality

Spoločnosť Synergon má zavedený systém manažérstva kvality pre hlavné oblasti svojho pôsobenia od roku 2014.

Systém kvality certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť QECON, spol. s.r.o. Certifikát platí pre vývoj, predaj, realizáciu a servis v oblasti IT. Taktiež pre oblasť vzdelávania zákazníkov v IT.

Zavedený systém manažérstva kvality predstavuje pre našich zákazníkov a obchodných partnerov záruku, že nami poskytované riešenia a služby realizujeme podľa overených štandardov a postupov v snahe garantovať najvyššiu kvalitu.

Politika kvality


Motto: Spokojný zákazník je naším prvoradým cieľom.


• Navrhovať, predávať, realizovať a poskytovať servis produktov podľa požiadaviek zákazníkov, vrátane zaškolenia zákazníkov
• Vytvárať podmienky a vyčleňovať potrebné zdroje na kvalitnú realizáciu požiadaviek zákazníkov
• Vytvárať partnerské vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere kvalitným splnením požiadaviek
• Reklamáciám radšej predchádzať ako ich riešiť
• Identifikovať nezhody a pri ich výskyte neodkladne prijímať príslušné nápravné alebo preventívne opatrenia
• Identifikovať úroveň a druh nevyhnutného ďalšieho zlepšovania spoločnosti, aby spoločnosť bola ešte úspešnejšia
• Periodicky preskúmavať stanovenú politiku kvality s ohľadom na jej trvalú vhodnosť
• Neustále uplatňovať princíp prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd

Partneri


Produkty a Projekty

Pre zobrazenie detailov prosím kliknite na zvolený produkt

Ochrana osobných údajov

Informácia pre dotknuté osoby

O spoločnosti

Spoločnosť Synergon a.s., je obchodná spoločnosť pôsobiacou v oblasti informačných technológií a zároveň je prevádzkovateľ webových stránok synergon.sk.
Spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR).
Spoločnosť prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb, predovšetkým zamestnancov spoločnosti a partnerov.

Práva dotknutých osôb

Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti alebo osobne v sídle spoločnosti Synergon a.s. – Partizánska cesta 77, 97401 Banská Bystrica.
Dotknuté osoby majú nasledovné práva v súvislosti s prevádzkou IS Synergon a.s.:

Právo podľa GDPR Potrebné overenie dotknutej osoby Časový rámec odpovede
Právo na informácie Overenie potrebné pri získaní OÚ Poskytnuté okamžite
Právo prístupu k OÚ je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo na opravu OÚ je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o opravu údajov 1 mesiac
Právo na výmaz OÚ je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo namietať proti spracúvaniu je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na prenos údajov je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou Nevzťahuje sa

Pre uplatnenie svojich práv môže využiť dotknutá osoba formulár uplatnenia práv dotknutých osôb dostupný nižšie.

Kontaktné údaje spoločnosti:

Synergon a.s.
Partizánska cesta 77, 97401 Banská Bystrica
tel: +421 48/281 22 11
web: www.synergon.sk

Zoznam IS Spoločnosti

Zoznam IS vrátane podrobností je v samostatnom dokumente Zoznam_prevadzkovanych_IS.

Získanie súhlasu

Pre spracovanie OÚ vo vybraných IS spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu je potrebné získanie súhlasu dotknutej osoby.

Formulár uplatnenia práv osôb

Kariéra

Synergon je stabilná spoločnosti s centrálou pôsobiacou v centre Slovenska, ktorá si uvedomuje, že jej najväčšie aktívum sa skrýva v zamestnancoch tvoriacich skutočnú pridanú hodnotu spoločnosti a ktorí si uvedomujú svoje miesto v kolektíve aj vo vzťahu k zákazníkom. Napriek mladému veku spoločnosti má vo svojich radoch ľudí pôsobiacich v tejto oblasti už takpovediac od vzniku slovenského trhu s výpočtovou technikou.

Tak ako spoločnosť rastie, pribúdajú nové projekty a riešenia pre našich zákazníkov. S novými zákazkami vzniká potreba nových pracovníkov, ktorí by v spolupráci s nami vytvorili stabilný základ pre budúce pôsobenie spoločnosti a prispeli k jej ďalším úspechom.

Novým zamestnancom poskytuje možnosť dostať sa k zaujímavej práci, rozvíjať svoj pracovný a odborný potenciál v mladom a družnom kolektíve s náležitým finančným ohodnotením.

V prípade záujmu pracovať v našej spoločnosti je možné zaslať svoj životopis na firemnú adresu kariera@synergon.sk.
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prosíme pripojiť k žiadosti aj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu uchádzačov.

Kontakt

Práca s informačnými technológiami si vyžaduje neustály kontakt s našimi zákazníkmi, preto nemusia byť naši pracovníci počas pracovnej doby vždy prítomní v svojich kanceláriách, alebo Vám byť k dispozícii. Preto si Vás v prípade požadovaného osobného stretnutia v našich priestoroch dovolíme poprosiť o telefonické dohodnutie termínu stretnutia vopred.

Centrála
Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Pobočka
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Pobočka
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovensko
Synergon a.s.
Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
identifikačné údaje

Identifikačné údaje

zavrieť

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sa, vložka č. 1096/S.
IČO:46 928 073
IČ DPH: SK2023651608
DIČ: 2023651608
IBAN: SK5109000000005036080199

Kontakt
obchod:     +421 48 281 22 19
helpdesk:   +421 48 281 22 22
sekretariat: +421 48 281 22 11
Email